پایه چندم هستی؟

سوالات پایه هفتم بیست شو
سوالات پایه هشتم بیست شو
سوالات نهم بیست شو

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning , studying , sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do

موفقیت تصادفی نیست، موفقیت یعنی :کار سخت، استقامت، مطالعه ، یادگیری ، فداکاری و بیشتر از همه، عشق به آن چیزی که انجام می دهید و یا در حال یادگیری برای انجامش هستید

‫5/5 ‏‫(5 نظر)‬