×

داستان موفقیت از اینجا شروع می شود

ما را در دنیای مجازی دنبال کنید

گروه آموزشی بیست شو
گنجینه سوالات بیست شو
گنجینه سوالات پایه هشتم با جواب

جدید ترین سوالات

.

مقالات مشاوره ای

.

تست هوش و استعداد تحلیلی

.

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning , studying , sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do

موفقیت تصادفی نیست، موفقیت یعنی :کار سخت، استقامت، مطالعه ، یادگیری ، فداکاری و بیشتر از همه، عشق به آن چیزی که انجام می دهید و یا در حال یادگیری برای انجامش هستید